REGULAMIN PLATFORMY STREAMINGOWEJ

§1 Definicje

 1. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem justynamazur.pl i na odpowiednich jego podstronach, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć Zamówienie, którego przedmiotem jest Audiobook.
 2. Administrator (Sprzedawca) - HELENKA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Na Ostrowiu 3 lok. 108, 80-873 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Gdańsk-Północ  w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000857286, 
  NIP: 5833404623, REGON: 386874429
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, które ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w tym zawierająca Umowę za pośrednictwem Sklepu.
 4. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Administratorem Umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, zawarta na odległość w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora na rzecz Użytkownika usług elektronicznych bądź dostarczanie treści cyfrowych, w ramach dokonanego przez Użytkownika zakupu Audiobooka.
 6. Audiobooki – treści cyfrowe, tj. dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, dostępne do zakupu w Sklepie i nabywane przez Użytkownika. Użytkownik uzyskuje dostęp do zakupionego Produktu poprzez platformę streamingową, bądź w przypadku przesłania wiadomości na adres Sprzedawcy poprzez uzyskanie linka umożliwiającego pobranie zakupionego Produktu i jego zapisanie w pamięci urządzenia Kupującego. 
 7. Platforma – platforma streamingowa, do której dostęp uzyskuje Użytkownik w wyniku zakupu Audiobooka i dokonania rejestracji Konta. Platforma umożliwia dostęp do audiobooka.
 8. Konto – konto przydzielone danemu Użytkownikowi, powstałe w wyniku dokonania przez niego rejestracji zgodnie z postanowieniami Regulaminu, i z którego Użytkownik może korzystać w celu korzystania z Platformy. Konto powiązane jest z imieniem i nazwiskiem oraz adresem mailowym podawanym podczas rejestracji przez Użytkownika.
 9. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,  zwany Internetem.
 10. Polityka prywatności - zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Użytkowników, prawa Użytkowników i obowiązki Administratora Danych, która znajduje się pod adresem: justynamazur.pl /polityka-prywatnosci.
 11. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami. 
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku z późniejszymi zmianami. 
 13. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§2 Warunki ogólne


 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: rodzaje i zakres usług świadczonych przez Administratora, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem, którym posługuje się Administrator,  warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; tryb postępowania reklamacyjnego. 
 2. Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym (justynamazur.pl/regulamin), w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy zawieranej z Użytkownikiem. Warunkiem zawarcia Umowy jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności przez Użytkownika w toku procesu zakupowego w Sklepie, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Brak akceptacji Regulaminu oraz potwierdzenia akceptacji Polityki prywatności uniemożliwia dokonanie zakupu w Sklepie.
 4. Dane kontaktowe Administratora, umożliwiające Użytkownikowi kontakt z Administratorem:
1) adres pocztowy: ul.Na Ostrowiu 3 lok. 108, 80-873 Gdańsk
2) adres poczty elektronicznej: jaimojeprzyjaciolkiidiotki@gmail.com
Użytkownik może porozumiewać się z Administratorem listownie, telefonicznie bądź mailowo.
 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem.
 2. Informacje o Audiobookach, w tym opis, ceny i okres dostępu do Audiobooków za pośrednictwem Platformy, podane są na odpowiednich Kartach Audiobooka w Sklepie, w trakcie procesu zakupowego na stronie Sklepu.
 3. Wszystkie ceny podawane przez Administratora wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). 
 4. Faktura/Paragon dostarczane będą w formie elektronicznej, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 5. Administrator nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Użytkownik poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 6. Wszelkie postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumenta w zakresie: 
 7. niedozwolonych postanowień umownych, 
 8. prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, 
 9. rękojmi za wady,
 10. usług świadczonych drogą elektroniczną
- stosuje się do osoby fizycznej zawierającej Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. Szczegółowe postanowienia dotyczące procedury zawarcia przez Użytkownika Umowy sprzedaży Audiobooka zawiera Regulamin Sklepu dostępny pod adresem: justynamazur.pl/regulamin.

§3 Przedmiot Umowy

 1. Przedmiotem Umowy jest umożliwienie Użytkownikowi dostępu do zakupionych przez niego za pośrednictwem Sklepu Audiobooków, z poziomu Platformy, a także świadczenie ustalonych usług elektronicznych na rzecz Użytkownika, w ramach dokonanego przez Użytkownika zakupu Audiobooka.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora jest utrzymywanie Konta, oraz umożliwienie Użytkownikowi dostępu do Platformy, w tym dostępu do zakupionego Audiobooka. Usługi, o których mowa w zdaniu pierwszym są nieodpłatne w ramach ceny zapłaconej za Audiobook.

§4 Warunki techniczne Platformy

 1. Do korzystania z Platformy konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika: 
a. dostęp do Internetu, 
b. standardowy system operacyjny, 
c. standardowa przeglądarka internetowa, 
d. posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej, 
e. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies.
 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację komputera/urządzenia mobilnego Użytkownika.

§5 Świadczenie usług drogą elektroniczną 

 1. W ramach ceny zapłaconej za Audiobook, Administrator umożliwia Użytkownikowi korzystanie ze wszystkich usług świadczonych przez Platformę i funkcjonalności Platformy, w tym umożliwia zawarcie z Administratorem Umowy. 
 2. W celu korzystania z Platformy konieczne jest posiadanie przez Użytkownika Konta. Po dokonaniu przez Użytkownika zakupu Audiobooka i uzyskaniu pozytywnej autoryzacji płatności/ uznaniu rachunku bankowego Administratora, Administrator przesyła Użytkownikowi wiadomość e-mail zawierającą link odsyłający do Platformy z hasłem przypisanym indywidualnie do Kupującego, umożliwiającym rejestrację Konta Użytkownika w  Platformie oraz uzyskanie dostępu do Audiobooka na niej zamieszczonym.
 3. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem jest utrzymywanie Konta, oraz umożliwienie przy użyciu Konta dostępu Platformy i Audiobooków, na warunkach określonych w Regulaminie. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony, jednakże dostęp do Audiobooków jest możliwy wyłącznie przez czas określony w Karcie Produktu - Audiobook.
 4. Warunkiem korzystania z Platformy jest:
 5. zaakceptowanie postanowień Regulaminu Sklepu,
 6. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez sprzedawcę danych osobowych Użytkownika - zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Użytkownika, prawa Użytkowników i obowiązki Użytkowników znajduje się pod adresem: justynamazur.pl
 7. zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu Platformy,
 8. Podczas Rejestracji, jak i późniejszego korzystania z Konta, Użytkownik jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych. W każdej chwili Użytkownik ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usunięcia Konta.
 9. Zakazane jest: 
 10. dostarczanie i przekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, 
 11. utrwalanie (o ile nie zostało wskazane inaczej) Audiobooków i rozpowszechnianie ich odpłatnie, jak i nieodpłatnie, 
 12. korzystanie z Platformy w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 
 13. podejmowanie działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Platformy niezamówionej informacji handlowej (spam), 
 14. korzystanie z Platformy w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Administratora, 
 15. korzystanie z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Platformy w zakresie wykraczającym poza własny użytek osobisty, 
 16. korzystania z Platformy w sposób niezgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.
 17. Użytkownik ma obowiązek zachowania w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich do loginu i hasła przypisanego do Konta. 
 18. W przypadku powzięcia przez Administratora uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta lub realizacji Zamówienia, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, lub w przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, Administrator może:
 19. czasowo ograniczyć dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach Platformy,
 20. zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika,
 21. zastosować mechanizmy lub narzędzia blokujące działanie botów lub innych narzędzi informatycznych lub programistycznych.
 22. Administrator stosuje mechanizmy, których celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa transakcjom oraz innym usługom świadczonym w ramach Platformy.
 23. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług zawartą ze Administratorem, dotyczącą wskazanego przez niego Konta, poprzez samodzielne skasowanie  Konta lub skontaktowanie się w tym celu z Administratorem drogą mailową.
 24. Rozwiązanie przez Użytkownika umowy o świadczenie usług z Administratorem, dotyczącej wskazanego przez niego Konta, odnosi skutek po upływie 30 dni od daty wypowiedzenia umowy o świadczenie usług (rozumianej jako dzień samodzielnego skasowania  Konta lub skontaktowania się w tym celu z Administratorem drogą mailową). Po upływie wskazanego terminu, logowanie się do Konta oraz korzystanie z usług dostępnych w ramach Konta, nie będzie możliwe. 
 25. W przypadku wielokrotnego rażącego naruszania Regulaminu przez Użytkownika, umowa może zostać rozwiązana przez Administratora ze skutkiem natychmiastowym.

§6 Audiobooki

 1. Dostęp do określonego Audiobooka z poziomu Platformy, przyznawany jest Użytkownikowi w wyniku zawarcia przez niego Umowy z Administratorem. Świadczenie przez Administratora usług umożliwiających dostęp do określonych Audiobooków, opiera się na odrębnej umowie zawartej pomiędzy Administratorem a podmiotem, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do Audiobooków bądź licencja. Stroną Umowy zawartej z Użytkownikiem jest wyłącznie Administrator;
 2. Z chwilą zawarcia Umowy Administrator udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej, bez ograniczeń terytorialnych, na czas trwania dostępu Użytkownika do Audiobooka (określonego w karcie Produktu), i bez prawa Użytkownika do upoważnienia innej osoby do korzystania z Audiobooka w zakresie uzyskanej licencji, na następującym polu eksploatacji: w zakresie zapisu Audiobooka - poprzez wielokrotne odtwarzanie Audiobooka z poziomu Konta Użytkownika w ramach Platformy.
 3. Wszelkie informacje i Materiały Audiowizualne zamieszczone na stronach Sklepu i Platformy podlegają ochronie prawnej, zaś ich wykorzystywanie w celach komercyjnych jest niedozwolone i traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.  

§7 Reklamacja

 1. Administrator jest dostarczać rzeczy wolne od wad.
 2. Reklamację w sprawie Usług świadczonych przez Administratora bądź usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu Użytkownik może złożyć w formie elektronicznej za pomocą:
 3. mailowo na adres: jaimojeprzyjaciolkiidiotki@gmail.com
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres mailowy) oraz opis zgłaszanego zastrzeżenia. Administrator zobowiązany jest rozpatrzyć i ustosunkować się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia przez Użytkownika.
 5. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika w celu rozpatrzenia reklamacji zgodnie z Polityką Prywatności.
 6. Osoba fizyczna, która zawarła umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - jeśli korzysta z uprawnień związanych z Rękojmią, powinna wraz z reklamacją przedstawić dane potwierdzające jej status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta oraz złożyć oświadczenie, że zawarta Umowa jest bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, ale nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, na dowód czego przedłoży odpis z CEIDG. 

§8 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. W terminie 14 dni od zawarcia Umowy, Konsument może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 8.  Konsument nie może odstąpić od Umowy jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. 
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Administratorowi jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć np.:
 4. na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
 5. drogą mailową przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu;
 6. przez złożenie oświadczenia na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Sklepu.
Skorzystanie z wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe.
 1. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Administrator ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 3. Administrator ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 4. Administrator dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Administratora, Administrator nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 7. o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy;
 8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Administratora o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 9. Osoba fizyczna która zawarła umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która korzysta z uprawnień związanych z prawem do odstąpienia od umowy powinna wraz z oświadczeniem o odstąpieniu przedstawić dane potwierdzające jej status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta oraz złożyć oświadczenie, że zawarta Umowa jest bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale że nie posiada one dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, na dowód czego przedłoży odpis z CEIDG. Osoba o której mowa w zd. 1, która składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy może je złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu (jednak nie jest  to obowiązkowe).

§9 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych


 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych opisane zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: justynamazur.pl/polityka-prywatnosci

§10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może:
 2. zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim,
 3. zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Administratorem,
 4. skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) Rzecznika Praw Konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 5. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” oraz pod następującym adresem: http://polubowne.uokik.gov.pl/
 6. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§11 Postanowienia Końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Administratorem a Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Użytkownika wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie internetowej: justynamazur.pl/regulamin Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania w Sklepie. Administrator poinformuje Użytkownika zarejestrowanego w Sklepie o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Administratora poprzez kliknięcie w link „Nie akceptuje zmian Regulaminu”, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta w Sklepie i wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.